นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้า

- สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา (www.magento-546140-1750785.cloudwaysapps.com)

- สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

- สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง

- ไม่พึงพอใจในสินค้า

หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อโทร 034-301149, 083-872-9456, 082-995-2556, 095-847-5640  เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ *ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก)

 

2. รอรับการยืนยัน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป

 

3. นำสินค้าส่งคืน

สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม พร้อมใบเสร็จรับเงิน ส่งมาตามที่อยู่ ที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ท่านยื่นคำร้องขอคืนเข้ามา หากเกินจากเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า