เกี่ยวกับ บริษัท ณิชา เฮลท์ เซอร์วิส จากัด

          บริษัท ณิชา เฮลท์ เซอร์วิส จากัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในชื่อบริษัท ณิชา เนอสซิ่งแคร์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บริการดูแลผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุ กายภาพบาบัด สาขาแรกที่จังหวัดภูเก็ต สาขาที่ 2 ที่จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับรถตรวจสุขภาพ และรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการอบรมและจัดส่งพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัท ณิชา เฮลท์ เซอร์วิส จากัด ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงมือทางการแพทย์ทุกชนิด
ชื่อภาษาไทย บริษัท ณิชา เฮลท์ เซอร์วิส จากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Nicha Health Service Co., Ltd.
วันที่จดทะเบียน วันที่ 24 ตุลาคม 2563
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0225560001803
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
กรรมการบริษัท นางสาวณิชกมล เทศทอง
ที่ตั้ง เลขที่ 131/42,44 หมู่ 11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

มุ่งมั่นก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล